درخواست برنامه تمرینی

درخواست برنامه تمرین

لطفا فرم را با دقت تکمیل نمایید. پس از تکمیل اطلاعات برای مربی ارسال خواهد شد و در اسرع وقت برنامه شما آماده خواهد شد.

هویت شما(ضروری)

جدا کننده بخش

جدا کننده بخش

لطفاً یک مقدار از ۱۰ تا ۷۰ وارد نمایید.
لطفاً یک مقدار از ۱۰۰ تا ۲۲۰ وارد نمایید.
به سانتیمتر وارد کنید.

جدا کننده بخش

لطفاً یک مقدار از ۴۰ تا ۱۸۰ وارد نمایید.
لطفاً یک مقدار از ۵۰ تا ۲۲۰ وارد نمایید.
تا این سن بالاترین وزنی که داشتید چقدر بوده است؟
لطفاً یک مقدار از ۵۰ تا ۲۲۰ وارد نمایید.
در یک سال اخیر پایین ترین وزنی که داشتید چقدر بوده است؟

جدا کننده بخش

با چه هدفی برنامه تمرینی می خواهید؟
چند روز در هفته میتوانید تمرین کنید؟

جدا کننده بخش

آیا مشکلات سلامتی خاصی مانند بیماری، دوران بارداری، مصرف داروها یا محدودیت های جسمی دارید که باید مدنظر قرار بگیرد؟
اگر از موارد مطرح شده یکی را دارید انتخاب کنید. در غیر این صورت از این بخش بگذرید.
اگر مورد مطرح شده منفی است از این بخش بگذرید.

جدا کننده بخش

اگر مورد مطرح شده منفی است از این بخش بگذرید.