نکات پیش از مراجعه به مرکز

1- پیش از مراجعه حتما وقت قبلی دریافت کنید.
2- داشتن همراه برای بانوان الزامی می باشد.
3- در صورت داشتن رژیم خاص، بیماری خاص آزمایشات و توضیحات پزشک مربوطه همراه داشته باشید.

ارسال یک پیام